Şifre sıfırla

 • Bizi arayın:
  Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in excerpt
  Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in excerpt

KVKK

19 Mart 2021 by tunatan

VİA  VİLLA  LAND

KİŞİSEL  VERİLERİN  KORUNMASI  KANUNU  KAPSAMINDA  MÜŞTERİ AYDINLATMA  METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla VİA VİLLA LAND tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres                   : Ölüdeniz Mah. Cumhuriyet Cad. No: 30/A Fethiye / Muğla

Telefon               : +90 549 211 20 09

E-posta               : info@viavillaland.com

Web sitesi          : www.viavillaland.com

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve gerekli olduğu ölçüde Kanunlar ve tali düzenlemelere uygun olarak Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Şirketimizin Müşteriye talep ettiği hizmeti sunabilmesi amacıyla arada bir sözleşme bağıtlanabilmesi için yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • Satın alınan hizmetlerin verilmesi, faturalama ve tahsilat yapmak
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden Müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetleri planlanmak
 • Müşteri ilişkileri süreçlerini gerçekleştirmek; talep ve şikâyetleri değerlendirmek
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temin etmek
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dâhilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile başta ADLİ MAKAMLAR VE/VEYA KOLLUK KUVVETLERİ olmak üzere hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması
 1. İLGİLİ KİŞİNİN (MÜŞTERİNİN) HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili talep edebileceği aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Open chat
Whatsapp Destek